Zber, likvidácia a uskladnenie komunálneho odpadu

Stredisko zabezpečuje vývoz a uskladnenie TKO z mesta Ružomberok a trinástich obcí okresu Ružomberok, z mesta Trstená a dvanástich obcí Hornej Oravy. Túto činnosť realizujeme aj z obcí Zázrivá, Kraľovany, Jasenová a Malatiná.

Komunálny odpad v meste a jednotlivých zvozových regiónoch sa zneškodňuje podľa miestne prijatých VZN a následne upravených zmluvách o vývoze a zneškodnení odpadu. Na podporu presnej evidencie a možnosti analytického vyhodnocovania množstiev dovezeného komunálneho odpadu ako aj odpadu dovezeného externými pôvodcami priamo na skládku odpadov spoločnosť zakúpila a dala do prevádzky certifikovanú digitálnu váhu umiestnenú pri vstupe na skládku.

Okrem vývozu bežných smetných nádob sa z mesta Ružomberok vyvážajú aj veľkokapacitné kontajnery podľa požiadaviek mesta Ružomberok.