Kontakt

Pohotovostná pohrebná služba (24 hodín denne)

Ochrana osobných údajov

  • V zmysle zákona č. 18/2018 naša spoločnosť spracováva osobné údaje primerane, relevantne a výhradne na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva prostredníctvom návrhu, ktorý podá na Úrad na ochranu osobných údajov - Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. V prípade potreby môže dotknutá osoba požiadať spoločnosť o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov spôsobom, ktorý vymedzuje zákon č. 18/2018 Z.z..