Údržba verejnej zelene

Hlavnou náplňou práce strediska je údržba verejnej zelene a jej rozširovanie pre mesto Ružomberok. Stredisko obhospodaruje 72 ha verejnej zelene, z toho cca 64 ha intenzívne.

V predjarnom a jarnom období je činnosť zameraná na opilovanie uličných stromoradí, solitérov, jarný rez kríkov a živých plotov v parkoch a sídliskách. Drevný odpad sa štiepkuje a štiepky sa využívajú na vykurovanie celého areálu. Prvými jarnými dňami sa začína s ošetrovaním a následným vysádzaním kvetov do mestských záhonov, montážou a osádzaním parkových lavičiek. V mesiaci máj nastupujú prvé kosby trávnikov.

Okrem priamych záhradníckych prác stredisko zabezpečuje v predpísaných objemoch aj údržbu a prevádzku mestských fontán, pieskovísk, lavičiek a parkových zariadení. V priebehu letných mesiacov sa aplikuje veľkoplošný postrek insekticídmi na stromoch druhu pagaštana konského proti ploskáčikovi pagaštanovému, ktorý napáda kôru stromov.

Značným problémom, s ktorým prichádza stredisko do styku je ničenie a nešetrné zachádzanie s mobilnou zeleňou a parkovými zariadeniami, ktoré sú rozmiestnené po uliciach, taktiež nastávajú aj problémy pri výsadbe nových stromov, kde tiež dochádza k ich poškodeniu.