Separovaný zber a spracovanie

Realizácia separovaného zberu z KBV prostredníctvom kontajnerov a z domácností prostredníctvom vriec je dôležitou súčasťou činnosti strediska vývozu TKO. Ešte v roku 2006 došlo k systémovej intenzifikácii nábehu projektov separovaného zberu Ružomberok a Trstená v súlade s nábehovou krivkou. Spoločnosť má s jednotlivými mestami uzavreté zmluvy o výkone a spôsobe financovania separovaného zberu. Poberateľmi obligatórnych platieb pre jednotlivé regióny sú mestá Ružomberok a Trstená. Mesto Ružomberok postúpilo TS Ružomberok a.s. mandát k inkasovaniu obligatórnych platieb od RF priamo.


S podporou finančných prostriedkov vyčlenených mestom Ružomberok, boli všetky materské, základné a stredné školy vybavené interiérovými nádobami na separovaný zber. Rovnakým spôsobom boli do projektu separovaného zberu v meste Ružomberok zapojené aj vybrané štátne inštitúcie. Presnú evidenciu dovezených množstiev odpadu na zberný dvor v členení podľa jednotlivých komodít ako aj podľa pôvodcov so zreteľom na odčlenenie paralelne realizovaných projektov separovaného zberu mesta Ružomberok a mesta Trstená, zabezpečuje certifikovaná digitálna váha spustená do prevádzky od 1.1.2007 priamo na zbernom dvore.


Táto zároveň slúži na kontrolu množstva vyseparovaného odpadu pri expedícii ku konečným zhodnotiteľom.


Vyseparované suroviny sú expedované do spoločností, ktoré disponujú adekvátnymi rozhodnutiami orgánov štátnej správy a spĺňajú požiadavky kladené RF na vykazovanie ich konečného zhodnotenia. V roku 2007 to boli: Ľupčianka s.r.o., KURUC COMPANY spol. s r.o., IHT s.r.o, KOVOMAT SLOVAKIA s.r.o., EKOPLUS s.r.o., CHEMOSVIT ENVIRONCHEM a.s., TAVAL s.r.o., Zberne surovín Žilina a.s.


V roku 2007 spoločnosť začala rozvíjať aj aktivity v oblasti zberu odpadu z elektrozariadení a na základe platného rozhodnutia príslušného správneho orgánu na úseku odpadového hospodárstva zrealizovala celkový objem vo výške 52,98 ton, ktorý následne odovzdala na zhodnotenie.