Separovaný zber a spracovanie

Realizácia separovaného zberu z KBV prostredníctvom kontajnerov a z domácností prostredníctvom vriec je dôležitou súčasťou činnosti strediska vývozu TKO. Ešte v roku 2006 došlo k systémovej intenzifikácii nábehu projektov separovaného zberu Ružomberok a Trstená v súlade s nábehovou krivkou. Spoločnosť má s jednotlivými mestami uzavreté zmluvy o výkone a spôsobe financovania separovaného zberu. Poberateľmi obligatórnych platieb pre jednotlivé regióny sú mestá Ružomberok a Trstená. Mesto Ružomberok postúpilo TS Ružomberok a.s. mandát k inkasovaniu obligatórnych platieb od RF priamo.


S podporou finančných prostriedkov vyčlenených mestom Ružomberok, boli všetky materské, základné a stredné školy vybavené interiérovými nádobami na separovaný zber. Rovnakým spôsobom boli do projektu separovaného zberu v meste Ružomberok zapojené aj vybrané štátne inštitúcie. Presnú evidenciu dovezených množstiev odpadu na zberný dvor v členení podľa jednotlivých komodít ako aj podľa pôvodcov so zreteľom na odčlenenie paralelne realizovaných projektov separovaného zberu mesta Ružomberok a mesta Trstená, zabezpečuje certifikovaná digitálna váha spustená do prevádzky od 1.1.2007 priamo na zbernom dvore.


Táto zároveň slúži na kontrolu množstva vyseparovaného odpadu pri expedícii ku konečným zhodnotiteľom.


Vyseparované suroviny sú expedované do spoločností, ktoré disponujú adekvátnymi rozhodnutiami orgánov štátnej správy a spĺňajú požiadavky kladené RF na vykazovanie ich konečného zhodnotenia. V roku 2007 to boli: Ľupčianka s.r.o., KURUC COMPANY spol. s r.o., IHT s.r.o, KOVOMAT SLOVAKIA s.r.o., EKOPLUS s.r.o., CHEMOSVIT ENVIRONCHEM a.s., TAVAL s.r.o., Zberne surovín Žilina a.s.


V roku 2007 spoločnosť začala rozvíjať aj aktivity v oblasti zberu odpadu z elektrozariadení a na základe platného rozhodnutia príslušného správneho orgánu na úseku odpadového hospodárstva zrealizovala celkový objem vo výške 52,98 ton, ktorý následne odovzdala na zhodnotenie.

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

https://www.tsrbk.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords