Pohrebné a cintorínske služby (správa mestských cintorínov)

Stredisko spravuje mestský cintorín a cintoríny v mestských častiach Černová, Hrboltová, Biely Potok, Vlkolínec. Na zabezpečovanie cintorínskej služby využíva štyri domy smútku a dve pohrebné vozidlá. V priebehu roka 2007 bolo v prevádzke využívané vozidlo Renault, ktoré vyhovuje legislatívnym požiadavkám nového zákona č. 455/2005 Z. z. o pohrebníctve a vozidlo Š 1203, používané na vypravovanie pohrebov v cintorínoch. Dvaja pracovníci strediska absolvovali kurz "Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska" v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a vykonali kvalifikačnú skúšku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a získali Osvedčenie na vykonávanie živnosti Skupina: 314 Ostatné, Živnosť: 8.1. Prevádzkovanie pohrebiska, Živnosť: 8.2. Prevádzkovanie pohrebnej služby. Na stredisku sa vedie elektronická evidencia pochovaných a zabezpečuje sa výber poplatkov za prenájom hrobových miest.