Likvidácia odpadu z podnikateľskej činnosti

Spoločnosť Technické služby Ružomberok, a.s. umožňuje podnikateľským subjektom likvidovať odpad, ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet ich podnikania, a nakladať s týmto odpadom tak, ako to vyplýva pre pôvodcu odpadu zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch na základe nasledovnej zmluvy: