Zber nádob na bioodpad

Ďakujeme Vám, že ste sa zapojili do nášho programu na zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (bioodpadu) prostredníctvom zberných nádob. Nie každý má možnosť spracovávať bioodpad vo vlastnom kompostovisku a takto ho spätne zhodnotiť a použiť. Z legislatívy SR však vyplýva povinnosť občanov podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia ako aj úloha predchádzať vzniku odpadu a znižovať jeho množstvo. Jednou z možností dosiahnutia tohto cieľa je separácia biologicky rozložiteľných zložiek bežného komunálneho odpadu, ktoré tak nemusia skončiť na skládke alebo v spaľovni, ale sa môžu opätovne použiť.

Prosíme občanov, ktorí majú záujem o pridelenie nádoby na bioodpad, aby si túto nádobu prišli osobne prevziať do sídla Technických služieb Ružomberok na Pivovarskú ulicu č.9. Pri jej preberaní spíšeme dohodu o bezplatnom prenájme tejto nádoby (jej znenie si môžete pozrieť TU).

Čo patrí do nádob na bioodpad?

Patria sem šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, bioodpad zo záhrad ako sú kvety, tráva, lístie, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, v malom množstve piliny, hobliny a podobne.

Čo nepatrí do nádob na bioodpad?

Nepatria sem všetky ostatné v prírode nerozložiteľné zložky ako sklo, plasty a kovy, taktiež oleje, detské plienky, sáčky z vysávačov a pod., teda všetko to, čo by ste sami nechceli vidieť v komposte.

Nádoba na bioodpad (120 L)

Slúži na zber bioodpadu. Prosíme, vhadzujte odpad priamo do nádoby a nepoužívajte žiadne plastové vrecia alebo tašky.

Ak ešte nemáte nádobu na bioodpad, príďte si ju prevziať v otváracích hodinách na Technické služby Ružomberok.