Skládka TKO Biela Púť Ružomberok

Odpad v meste a jednotlivých zvozových regiónoch sa zneškodňuje podľa miestne prijatých VZN a následne upravených zmluvách o vývoze a zneškodnení odpadu na skládke odpadov Ružomberok - Biela púť.


Už od roku 2005 nepretržite pokračujú práce na skládke podľa aktualizovaného projektu postupného uzavretia skládky TKO Biela Púť, na ktorý je vydané územné rozhodnutie pod č.SPŽP 2443/2005/TA1-1-Ka, stavebné a vodoprávne rozhodnutie. Prvá etapa bola v marci 2007 skolaudovaná.


Práce sú realizované vlastnými pracovníkmi. Potrebné subdodávky sú realizované po rokovacích konaniach s vybranými uchádzačmi. Celkový objem prác a dodávok za rok 2007 dosiahol objem 3 872 tis Sk.


Dňa 12.4.2007 SIŽP vydala na jestvujúcu časť skládky odpadov Ružomberok Biela púť integrované povolenie, ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke do 31.12.2008.


Okrem bežných činností súvisiacich s vývozom a uskladnením TKO spoločnosť v rámci programu Malých obecných služieb zabezpečuje čistenie divokých skládok.